ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਗੰਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਤੁਣੇ

ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਗੰਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਤੁਣੇ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੰਜਾ

punjabi-riddle-charpai