ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਮਨੇ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੈ

ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਮਨੇ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੈ
ਰਾਜਾ ਪੁੱਛੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ?ਜਨੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ

punjabi-riddle