Kabaddi Day

January 2015 vich hon vale tournament
1 .Farvahi ( Barnala ) Kabaddi Tournament 7 Jan 2015

2 .Mehlan Chowk (Sangrur) Kabaddi Tournament 8 Jan 2015

3 .Phillaur Kabaddi Tournament 10 Jan 2015

4 .Sardulgarh (Mansa) Kabaddi Tournament 10 Jan 2015

5 .Manuke ( Moga ) Kabaddi Tournament 10 Jan 2015

6 .Manuke ( Moga ) Kabaddi Tournament 11 Jan 2015

7 .Jodhan (Ludhiana) Kabaddi Tournament 12 Jan 2015

8 .Mohem (Jalandhar) Kabaddi Tournament 14 Jan 2015

9 .Mullanpur Dakha Kabaddi Tournament 16 Jan 2015

10. Bhangal Kalan,Nawanshahr Kabaddi Tournament 17 Jan 2015

11 .Takhtupura (Moga) Kabaddi Tournament 17 Jan 2015

12 .Roomi (Ludhiana) Kabaddi Tournament 18 Jan 2015

13 .Gnd Amitsar Hockey Tournament 19 Jan 2015

14 .Fhalehra Kabaddi Tournament 20 Jan 2015

15 .Bagrari Katkapura Kabaddi Tournament 21 Jan 2015

16 .Mumbai Kabaddi Tournament 24/25/26 Jan 2015

17 .Baddowal (Ludhiana) Kabaddi Tournament 24/25 Jan 2015

18 .Raisar (Barnala) Kabaddi Tournament 26 Jan 2015

19 .Burj Hari (Ludhiana) Kabaddi Tournament 29 Jan 2015

20 .Vairoke (Moga) Kabaddi Tournament 30 Jan 2015

21 .Kandola Kalan (Nurmahal) Kabaddi Tournament 31 Jan 2015