ਇਕ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬੋਕ, ਦੱਬੀ

ਇਕ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬੋਕ, ਦੱਬੀ ਪੂਛ ਮਾਰੀ ਮੋਕ…..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਨਲਕਾ

punjabi-riddle-mor