ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਨੇ ਚੀਕ

ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਵਰਦੀ ਲਾਇ……
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ

punjabi-riddle-gun-bullet