ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਘਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਤੀ ਨਰ।

ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਘਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਤੀ ਨਰ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦੰਦ

mouth

Tags: