ਘੋੜੀਆ ( Ghorian )

Veera teri ghoRi saaDe darvaaze khaRi.
Tere baap raaje ne mul layi,
Teri mata raani vaare motiyoN di laRi
MotiyoN di laRi hireyoN se jaRi,
Veera teri ghoRi saaDe darvaaze khadi.
Tere taaye raaje ne mul layi,
Teri taayi raani vaare motiyoN di laRi
Tere chaache raaje ne mul layi
Teri chaachi raani vaare motiyoN di laRi.
Tere veer raaje ne mul layi,
Teri bhaabi raani vaare motiyoN di laRi.
Veera teri ghoRi saaDe darvaaze khaR

Tags: , ,