ਜਿਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲੋ

quote5

ਜਿਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲੋ ਸਭ ਪੇ੍ਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪਰਾਏ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਛੂ ਪੰਛੀ ਖਿਚੇ ਆਣਗੇ
On,

Author: