ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ |

ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ |
ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੁਹਾਗਾ

cultivator-822351