ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ

qu0te6

ਦਿਲ ਚਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ॥
ਅਾਂਸੂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੇਥੋਂ ਰਹਿਮਤ ਪਾਵਾਂ ॥
On,

Author: