ਦੋ ਬਾਜੂ ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਚਾਰ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ।

ਦੋ ਬਾਜੂ ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਚਾਰ,
ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ।

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕੁਰਸੀ

Baxton-Studio-Velda-Brown-Modern-Accent-Chair-P15281138