ਰੁਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋ ਪਿਆਰੇ

singh saab

ਰੁਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋ ਪਿਆਰੇ
ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਤੇਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ॥
ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ
ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ॥
On,

Author: