ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੇਰਾ

ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੇਰਾ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ….
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਸੱਪ

punjabi-riddle-saap