ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਦੱਸੋ ਐਸਾ, ਜਿਸ

ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਦੱਸੋ ਐਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪੈਸਾ……
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੋਰ

punjabi-riddle-mor