ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ

ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ….
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਘੋੜਿਆਂ

punjabi-riddle-ghodiya