ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋਗੇ, ਘੁੰਡੀ ਦਿਲ

ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋਗੇ, ਘੁੰਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਲੋਗੇ,
ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ, ਰੂਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਓਗੇ……
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕਿਤਾਬ

punjabi-riddle-wachi