ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਸੱਠ ਗਜ, ਭਰ ਜੁਆਨੀ

ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਸੱਠ ਗੱਜ, ਭਰ ਜੁਆਨੀ ਗੱਜ ਚਾਰ…..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

punjabi-riddle-parchavan