ਮਿੰਦੋ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ

ਮਿੰਦੋ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨਵਰੀ ਦੂਜਾ ਫਰਵਰੀ
ਤੀਜਾ ਮਾਰਚ ਚੋਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਪੰਜਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ…….
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮਿੰਦੋ

punjabi-riddle-mindo