ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ

quote6

ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਬੀਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਫੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ॥
ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਲਾ ਦੀਪਕ ਨੇ ਜੀਣੇ ਦਾ ਬੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ॥
On,

Author: