ਉਠ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਸੁਤਿੱਆ

3

ਉਠ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਸੁਤਿੱਆ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੂਰ॥
ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ॥
On,

Author: