ਕਿੰਝ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ

ਕਿੰਝ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ Book Cover ਕਿੰਝ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ
ਐਸ.ਐਸ. ਸਹੋਤਾ
ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
104