ਕਿੱਥੇ ਸਉ ਜਦ

a8

ਕਿੱਥੇ ਸਉ ਜਦ ਜਿੰਦ ਮਜਾਜਨ
ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੁਰਲਾਈ
ਉਮਰ-ਚੰਦੋਆ ਤਾਣ ਵਿਚਾਰੀ
ਗਮ ਦੀ ਬੀੜ ਰਖਾਈ
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀਉ
ਜਦੋਂ ਬਾਗੀਂ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾਏ
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀਉ !