ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੈ

quote7

ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ॥
ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਾਏ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਗੁੰਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ॥
On,

Author: