ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ

quote5

ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ॥
ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਭੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਹਿੰਦਾ ॥
On,

Author: