ਖੇਡ ਗੀਤ ( Khed Geet )

ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਾ
1. ਤਰੀਜਣ
2. ਕਿੱਕਲੀ
3. ਗੀਟਾ ਪੱਥਰ
4. ਕੋਟਲਾ ਚਪਾਕੀ
5. ਚੀਚੋ ਚੀਚ ਗਨੇਰਿਆ
6. ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਟੀ
7. ਕੀੜੀ ਕੜਾ
8. ਗਾਗਰ ਫਿਸੀ
9. ਕਬੱਡੀ
10. ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ
11. ਅਖਾੜਾ
12. ਪਤੰਗ ਉਡਾਓੁਣਾ
13. ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ
14. ਕੁਸਤੀ
15. ਬੰਟੇ
16. ਛੂਹਣ
17. ਘੋੜੀ ਛੜੱਪਾ
18. ਗੀਟੇ
19. ਖਿਡੂ
20. ਟ੍ਰੈਕਟਰਾ ਦੀਆ ਦੌੜਾ
21. ਲੰਬੀ ਛਾਲ
22. ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣਾ
23. ਨਿਸਾਨੇਬਾਜੀ
24. ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ
25. ਖੋ-ਖੋ
26. ਉੱਚੀ ਛਾਲ
27.ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ
28. ਬੰਦੇਆ ਦੀਆ ਦੌੜਾ
29. ਮਾਈ ਮਾਈ ਕੀ ਲੱਭਦੀ
30.ਸਮੁੰਦਰ ਮੱਚੀ
31.ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ
32.ਪੂਛ ਪੂਛ
33.ਖਾਨ ਘੋੜੀ
34.ਲੱਕੜ ਕਾਠ
38.ਘਰ ਮਲਣ
39.ਅੰਨਾ ਝੋਟਾ
40.ਲੰਗੜਾ ਸੇਰ
41. ਰੋੜੇ
42.ਖੇਹਨੁੰ
43.ਗੁੱਡੀ ਪਟੋਲੇ
44.ਚੋਰ ਸ਼ਿਪਾਹੀ
45.ਕੂਕਾ ਕਾਂਗੜਾ
46.ਕਾਲੀ ਪੀਲੀ ਟੀਲੋ
47.ਲਾਟੂ
48.ਭੰਬੀਰੀਆ ਚਲਾਉਣਾ
49.ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ ਨਿਸਾਨਾ ਬੰਨਣਾ
50.ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ
51.ਪੀਚੋ
52.ਰੱਸੀ ਟਪਣਾ
53 .ਛੂਹਣ ਛਾਲਿਕਾ
54.ਨੱਕਾ ਪੂਰਾ ਜਾ ਖੱਡਾ
55.ਉਠਕ ਬੈਠਕ
56.ਨੂਣ ਤੇਲ ਲਲੇ
57.ਕਾਹਨਾ-ਕਾਹਨਾ
58.ਡੰਡ ਪਰੰਬਲ
59.ਡੂਮਣਾ ਮਖਿਆਲ
60.ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ
61.ਕਾਹਨਾ-ਕਾਹਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾ
62.ਬੋੜਾ ਖੂਹ
63.ਨਦੀ ਕਿਨਾਰਾ
64.ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀ
65.ਊਚ-ਨੀਚ
66.ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੋਕਰ
67.ਲੰਬੀ ਕੌਡੀ
68.ਖੁਦੋ ਖੁੱਡੀ
69.ਲੰਗਾ-ਮੋਰ
70.ਰੰਗਣੀਏ ਨੀ ਰੰਗ ਬੋਲ
71.ਵੰਗਾ ਦੀ ਖੇਡ
72.ਬਿਲੀਏ ਨੀ ਬਿਲੀਏ
73.ਕਨਾਲ-ਕੱਪ
74.ਖੂੰਜੇ ਮੱਲਣਾ
75.ਟੱਲੀਆ-ਮੁਟੱਲੀਆ
76.ਲੁਡੋ
77.ਡੰਡਾ ਟੁਕ
78.ਸੱਕਰ ਭਿੱਜੀ,
79.ਬਾਰਾਂ ਟਾਣੀ,
80.ਘਰ-ਘਰ,
81.ਵੰਝ
82.ਚੋਰ-ਪੁਲਿਸ
83.ਸਟਾਪੂ
84.ਖਿਡਾਉਣੇ
85.ਸਜਾ
86.ਪਗੜੀ
87.ਨੂੰਨ ਨਿਹਾਣੀ
88.ਸਟੋਲੀਆ

Tags: , ,