ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ

3.Gilli danda

ਇਸ ਖੇਡ ਲਈ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਡੰਡਾ (ਗੁੱਲੀ) ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ।
The aim of the game is to hit the smaller stick (gilli) with Danda so that it goes the farthest distance.