ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਗਏ

quote12

ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ ॥
ਕਰੇ ਬੇਇਮਾਨਿਆਂ ਛਲ ਕਪਟ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਵੇਂਗਾ ॥
On,

Author: