ਜੁਬਾਨ

quote11

ਇਸ ਜੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲਫਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ॥
ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਮੁਲ ਲੈਂਦੀ ॥
On,

Author: