ਤਲਵੰਡੀ ਘਰਾਣਾ

ਛੱਜੂ ਖਾ
ਮੋਨਾ ਬਖਸ਼
ਮੌਲਾ ਦਾਦ ਖਾ
ਬੁਗਰ ਖਾ
ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਖਾ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ
ਭਾਈ ਚਾਂਦ
ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਭਾਈ ਉਤਮ ਸਿੰਘ
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ
ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ

Tags: