ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ

quoote2

ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤ ਪਵਿੱਤਰ
ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਧਰਮ, ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ …
On,

Author: