ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼

rang

ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਗੁਫ਼ਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥
ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚਾਹੇ ਪਾਤਾਲ ਚਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥
On,

Author: