ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ

QUOTE9-4

ਵਿਗਾੜਨ ਲਗਿਆਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ॥
ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ॥
On,

Author: