ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ

quote3

ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਜੇ ਮਨ ਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ॥
ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਬੇਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ॥
On,

Author: