ਬੀਜੇ ਰੋੜ ਉੱਗੇ ਝਾੜ ਲੱਗੇ

ਬੀਜੇ ਰੋੜ ਉੱਗੇ ਝਾੜ ਲੱਗੇ ਨੇਂਬੂੰ ਖਿੜੇ ਅਨਾਰ……
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ਕਪਾਹ

punjabi-riddle-train