ਮਾਂ

Mother Shadow Rinka Kaler

Mother Shadow Rinka Kaler

ਨੰਗੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਲ ਜੇ ਇੱਕ ਦਮ ਠੰਡੀ
ਮੈਨੂੰ ਏਹੋ ਜੇਹਾ ਇਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ
ਜੱਦ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਮਾਂ

On,

Author: