ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਤੂੰ ॥

1

ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ॥
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ॥
On,

Author: