ਸਟੈਪੂ

6.chatapu

ਇਹ ਖੇਡ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇਆਂ ਦੋਨੋ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

This is a game played both by the girls and boys. It is still common amongst some of the children. This game is played with in small boundary (court), drawn on the ground and a piece of stone.