ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ

quote 3

ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣ ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਉਹੋ ॥
ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਾਨਣ ਘੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਤੋਲਣ ਉਹੋ ॥
On,

Author: