ਸੁੰਦਰ ਮਨ

quote4

ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵੇ ਕੋਈ ॥
ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ॥
On,

Author: