ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲੀ।

ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲੀ
ਚੁਗੀ ਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਥਾਲੀ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ

polished-red-masoor-dal-1212985

Tags: