ਅੰਨ੍ਹਾ ਝੋਟਾ ਵੱਟਾਂ ਢਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ |

ਅੰਨ੍ਹਾ ਝੋਟਾ ਵੱਟਾਂ ਢਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੁਹਾਗਾ

cultivator-822351