ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ |

ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ,
ਹਿੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸਮਾਂ

time_f