ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੀ ਬੱਕਰਾ, ਉਹਦੀ ਚੋ-ਚੋ ਪੈਂਦੀ ਰੱਤ |

ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੀ ਬੱਕਰਾ,
ਉਹਦੀ ਚੋ-ਚੋ ਪੈਂਦੀ ਰੱਤ |
ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਖੱਲੜੀ,
ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੱਤ |

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਅੰਬ

mango as beat heater