ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਲਾਇਆ |

ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ,
ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਲਾਇਆ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਬਿਜੜੇ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

weaver bird