ਆਉਣਗੇ ਚੋਰ, ਖਿੱਚਣਗੇ ਡੋਰ

ਆਉਣਗੇ ਚੋਰ, ਖਿੱਚਣਗੇ ਡੋਰ,
ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ, ਨੱਚਣਗੇ ਮੋਰ……
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ

punjabi-riddle-silai-machine