ਆਉਣਗੇ ਚੋਰ ਖਿੱਚਣਗੇ ਡੋਰ, ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਨੱਚਣਗੇ ਮੋਰ।

ਆਉਣਗੇ ਚੋਰ ਖਿੱਚਣਗੇ ਡੋਰ,
ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਨੱਚਣਗੇ ਮੋਰ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ

r

Tags: