ਆਲਾ ਭਰਿਆ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਚ ਤੋਤਕੜੀ ਨੱਚੇ |

ਆਲਾ ਭਰਿਆ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ,
ਵਿਚ ਤੋਤਕੜੀ ਨੱਚੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਜੀਭ

mouth