ਇਕ ਜੱਲਜਾਣੀ, ਪੂਛ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੀਂਦੀ ਪਾਣੀ।

ਇਕ ਜੱਲਜਾਣੀ, ਪੂਛ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੀਂਦੀ ਪਾਣੀ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ

Diya

Tags: