ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡਟਿਆ ਖੜਿਐ, ਪਰਉਪਕਾਰ

ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡਟਿਆ ਖੜਿਐ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਅੜਿਆ ਖੜਿਐ…..
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਰੁੱਖ

punjabi-riddle-rukh