ਇਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਖੋੜੇ

ਇਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਖੋੜੇ ਤ੍ਰੈ ਅਸਵਾਰ……
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸ਼ਤਰੰਜ

punjabi-riddle-shatranj